ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมินตนเองและภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ 2561

ด้วยโรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมกับบริษัท Edukids กำหนดจัดกิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–15.30 น. ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู่โลกเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนทักษะการสังเกตหลักฐาน และสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติการค้นหาความจริงและมีชิ้นงานที่ทำด้วยตนเอง 

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับเอกสารรับมอบตัวภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น. พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการสอนเสริมพิเศษในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ด้วยในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดบริการสอนเสริมพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระผู้ปกครอง และสอนเสริมทบทวนบทเรียนและเนื้อหาล่วงหน้าในการเรียนของปีการศึกษาต่อไป โดยครูประจำชั้นทุกคนและครูประจำวิชาเฉพาะเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา โรงเรียนบรรจงรัตน์จะนำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดชีป่าสิตาราม เวลา 7.30-9.00 น. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่าน และรับกลับตามวันและเวลาดังกล่าว