ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507  ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตั้งอยู่ที่ 77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 036-411678
e-mail : info@banjongrat.ac.th
website : www.banjongrat.ac.th

Facebook: โรงเรียนบรรจงรัตน์

 

วิดีโอแนะนำ
โรงเรียนบรรจงรัตน์

Play Video

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรมนำวิชาการ

อัตลักษณ์โรงเรียน

รักดี รักเรียนรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน

เรียบร้อย น่ารัก

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี กีฬาสามารถ มารยาทงาม

สีประจำโรงเรียน

เขียว - ขาว

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนบรรจงรัตน์

นางวิมล ดุลยากร

ผู้รับใบอนุญาต/ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

นายโรจน์ ดุลยากร

ประธานที่ปรึกษา

นางสาววาเลน ดุลยากร

ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี

นางวาม ดุลยากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระรุจโพธิญาณ

ที่ปรึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

นางประไพ หวังในธรรม

ที่ปรึกษางานบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.สมชาย ม่วงลอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวชนรดี โรจนศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวชะตา ดุลยากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

นายกิตฐิพงษ์ สุทธิสังข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 • พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเป็นสากล
 • พัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
 7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด
 8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
 9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
 11. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 12. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
 13. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
 14. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 15. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 16. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
 17. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 18. โรงเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 19. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 20. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 21. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้