รักดี รักเรียนรู้

โรงเรียนบรรจงรัตน์ เป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนการสอน

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

Intensive English Program

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารบรรจงรัตน์

ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่ Facebook