สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลสถานรางวัลพระราชทาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self-Assessment Report : SAR)

หลักสูตรการเรียนการสอน

Curriculum

อนุบาล

ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

 • เตรียมความพร้อมพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุล
 • บูรณาการผ่านการเล่น เน้นการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ
 • การสอนแบบ Project Approach ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศิลป
 • สอนเสริมทักษะต่างๆตามความถนัดและความสนใจ
 • สร้างทักษะชีวิต การช่วยเหลือตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 • ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
 • เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • บูรณาการความรู้ผ่านกิจกรรม สร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
 • เน้นการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผ่านการสอนแบบ Active Learning
 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

หลักสูตร IEP

ห้องเรียนโครงการพิเศษ IEP
(Intensive English Programme) ป.1 - ป.6

 • -เรียนกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
 • วัดประเมินผลตามมาตรฐาน CEFR
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก 20คน/ครู 2 คน

หลักสูตร SMEP

ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMEP
(Science & Mathematics Enrichment Program) ป.4-ป.6

 • เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
 • ปลูกฝังเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • เสริมประสบการณ์ด้วยค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์