สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลสถานรางวัลพระราชทาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

0 +
จำนวนนักเรียน
0 +
จำนวนครู

หลักสูตรการเรียนการสอน

Curriculum

อนุบาล

ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมควาพร้อมนักเรียนให้มีพัฒนาการตามวัยในด้านต่าง ๆ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดคำนวณและความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

ประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร IEP

หลักสูตร Intensive English Program

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

หลักสูตร SMEP

หลักสูตร Science & Mathematics English Program

หลักสูตรทางเลือกสำหรับ นักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะ ความรู้ทางวิชาการ เรียนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์