รักดี รักเรียนรู้

โรงเรียนบรรจงรัตน์ เป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบรรจงรัตน์เปิดการเรียนการสอนหลากหลายระดับชั้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรต่อไปนี้

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

Intensive English Program

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อให้ผู้ได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของแต่ละคน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดสืบค้น

แหล่งพันธุ์ไม้

ห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต

สื่อธรรมะใจใส

มีอะไรน่าคิด ชีวิต 50 ปี

อ่านฉบับออนไลน์ https://goo.gl/nCdkLM

ฉลาดในจิต ตอน "ผูกโบว์ใจอย่างไรให้งดงาม"

อ่านฉบับออนไลน์ https://goo.gl/wmxkLt

สะกิดใจ ให้บินออกจากทุกข์

บัตรมงคล 38 ประการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมัครเป็นนักเรียนบรรจงรัตน์

เปิดรับสมัครนักเรียนช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี

"โรงเรียนบรรจงรัตน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำวิชา ความรู้ที่ได้ไปสอบแข่งขันทางวิชาการ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุข "
สมชาย ม่วงลอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
"โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้เรียน ตามที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมทั้งส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ "
ฉวีวรรณ ทองโต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน