ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMEP (Science & Mathematics Enrichment Program) ป.4-ป.6

Science & Mathematics Enrichment Program

หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตร ครูผู้สอน นักเรียน และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

หมายเหตุ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยยังคงความเข้มข้นในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานวิชาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์
โทร. 036-411678 หรือ Line : BR SMEP