ห้องเรียนโครงการพิเศษ IEP (Intensive English Programme) ป.1-ป.6

หลักสูตรของ English & I ถูกเขียนขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์กว่า 12 ปีในประเทศไทย ประเทศไทยนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากสำหรับการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในช่วงเวลาหลายปี เราได้ทำงานกับนักเรียน จำนวนมากและได้เขียนหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับหลายโรงเรียนในประเทศไทย และมีนักเรียนจำนวนมากที่ผ่านการสอบCambridge Young Learners ทั้งสามระดับ (Starters, Movers, Flyers) ครูของเรามีการจัดการและได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและต่อเนื่องในด้านสื่อการสอนและการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ

I.E.P. คืออะไร
What is I.E.P?

  • หลักสูตร Intensive English Programme เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เช่น I.E.P. Club, Day Camp ตลอดปีการศึกษา
  •  บทเรียนภาษาอังกฤษเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) โดยแบ่งเป็น 2 วิธีคือ
    • การรับข้อมูลซึ่งใช้ทักษะการฟังและการอ่าน
    • การให้ข้อมูลซึ่งใช้ทักษะการพูดและการเขียน
  • นักเรียนไม่เกิน 20 คนในชั่วโมงภาษาอังกฤษ

Why I.E.P?
ทำไมต้องเรียนหลักสูตร I.E.P ที่โรงเรียนบรรจงรัตน์

หลักสูตร Intensive English Programme (I.E.P.) มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นักเรียนจะได้ีะยการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

โดยหลักสูตรมีเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR Level ซึ่งเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

  • นักเรียน I.E.P ในระดับชั้น ป.4-ป.6 จะได้รับกรอบมาตรฐษน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการสอบ Cambridge Young Learners English Exams จัดโดย Cambridge English Language Assessment และได้รับใบประกาศรับรองผลการทดสอบ
  • นักเรียนจะได้ใช้หนังสือ Kid’s Box ที่พัฒนาขึ้นโดย Cambridge University ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งหนังสือชุดนี้ประกอบไปด้วย Kid’s Box Activity Book และ Kid’s Box Pupil’s Book และนักเรียนจะได้ใช้หนังสือชุดใหม่หากมีการพัฒนาเพิ่มจาก Cambridge เสมอ
  • นักเรียนในระดับชั้น ป.1 จะได้เรียนทักษะการอ่านด้วยบทเรียน Phonics เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนหนังสือชุด Oxford Reading Tree ใระดับชั้น ป.2 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนหนังสือชุดนี้ถึง 12 เล่ม ต่อปีการศึกษา (หลักสูตรปกติจะได้เรียน 6 เล่มต่อปีการศึกษา)

I.E.P. Special Activities

เพราะการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น Excursion, Day Camp จึงได้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝน และสร้างบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลอายในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมหรือหัวข้อต่างๆ  เช่น การไปสนามกีฬาเพื่อเรียนรู้กฎกีฬาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ, การไปสวนสัตว์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ และชุดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, การไปพิพิธภัณฑ์เพื่อฝึกใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน

รับรองได้เลยวาจะได้รับความสนุกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน