STEM

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียนรู้แบบ STEM ที่บูรณาการวิชาต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน DIY ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม