Banjongrat Got Talent

กิจกรรม Banjongrat Got Talent รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย. 60 โรงเรียนบรรจงรัตน์จัดการแข่งขันกิจกรรม Banjongrat Got Talent รอบที่ 2 จำนวน 13 ทีมค่ะ ซึ่งจะทำการคัดเลือกให้เหลือจำนวน 5 ทีม ประกาศผลวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 นี้