Ballet Dance

การจัดบริการเรียนเสริมพิเศษ (ช่วงเย็น)

โรงเรียนบรรจงรัตน์ขอประชาสัมพันธ์การจัดบริการเรียนเสริมพิเศษช่วงเย็น ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดบริการพิเศษดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครอง ไม่สะดวกในการไปรับกลับบ้านตามเวลาที่โรงเรียนเลิกปกติ หรือผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของท่านทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้าน โรงเรียนจะจัดครูดูแลระหว่างเวลา 16.00–17.00 น. โดยคิดค่าบริการเดือนละ 500 บาท เริ่มเรียนวันจันทร์ที่29พฤษภาคมพ.ศ.2560