เวียนเทียน

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา โรงเรียนบรรจงรัตน์จะนำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดชีป่าสิตาราม เวลา 7.30-9.00 น. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่าน และรับกลับตามวันและเวลาดังกล่าว