สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราลพบุรี

กิจกรรมตลาดนัดเติมบุญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค. 60 โรงเรียนบรรจงรัตน์ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจห่วงใยชุมชน “ตลาดนัดเติมบุญ” เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง นำสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้ามือสองเข้ามาจำหน่ายในราคามิตรภาพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ โดยในกิจกรรมครั้งนี้จะนำรายได้มอบให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราลพบุรี, โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดเติมบุญ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลาดนัดเติมบุญ เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง นำสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้ามือสองเข้ามาจำหน่ายในราคามิตรภาพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมจัดระหว่าง เวลา 14.30-16.00 น. ณ บริเวณสนามบาส และหอประชุมดุลยรัตน์