ศิลป์สร้างสรรค์

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการสอนเสริมพิเศษในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ด้วยในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดบริการสอนเสริมพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระผู้ปกครอง และสอนเสริมทบทวนบทเรียนและเนื้อหาล่วงหน้าในการเรียนของปีการศึกษาต่อไป โดยครูประจำชั้นทุกคนและครูประจำวิชาเฉพาะเนื้อหา