วันแม่แห่งชาติ

ผู้อำนวยการวาม ดุลยากร เข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำภาค ปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์ เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำภาค ปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรจงรัตน์ นางวิมล ดุลยากร เป็นประธานในพิธี และในภาคบ่ายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ณ หอประชุมดุลยรัตน์ ตามวันและเวลาดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 8.30-9.30 น. และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 9.45-11.00 น.