วันแม่

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ณ หอประชุมดุลยรัตน์ ตามวันและเวลาดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 8.30-9.30 น. และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 9.45-11.00 น.