วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30–15.00 น. กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เวลา 8.30-11.30 น. เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที ในหอประชุมดุลยรัตน์ และภาคบ่าย เวลา 12.45-15.00 น. เป็นกิจกรรมนันทนาการตามสายชั้น