รักภาษาไทย

กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย”

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 60#กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” มีกิจกรรมให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามฐานต่าง ๆ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” ปีการศึกษา 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 #เชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้ปกครอง และครูประจำชั้นที่จะช่วยกันดูแลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ณ หอประชุมดุลยรัตน์ เวลา 08.00-13.00 น.