ธรรมปัญญา

โครงการธรรมสัญจรของยุวพุทธิกสมาคมลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2560 นางฉวีวรรณ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ของยุวพุทธิกสมาคม ลพบุรี เพื่อมุ่งอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา 2.ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 3.ธรรมบรรยาย 4.ธรรมสังคีต 5.ธรรมปัญญา