ค่ายลูกเสือป่าสักแค้มป์

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด พักแรม ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23-24 ธ.ค. 60 โรงเรียนบรรจงรัตน์จัดกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยได้ไปทำการเปิดกอง เดินทางไกล และเล่นฐานบุกเบิก ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแค้มป์ อ.พัฒนานิคม และในช่วงกลางคืนทำกิจกรรมรอบกองไฟที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์