กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งภายในงานจะมีการประกวดการแต่งไทยสวยงามของครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีสินค้า OTOP ให้เลือกชมและซื้อมากมาย การเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ