การเรียนรู้

กิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง”

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 #ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้โลกกว้าง” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียนรู้แบบ STEM ที่บูรณาการวิชาต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน DIY ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม