นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดทั่วไป

การเข้าสู่เว็บไซต์ในของ โรงเรียนบรรจงรัตน์ หมายความว่า คุณได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างดีแล้ว รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งประเทศไทยและข้อกำหนดต่างๆ หากไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะถูกกีดกันจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทุกส่วนภายในเว็บไซต์ของเราถูกปกป้องด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

การอนุญาตให้ใช้งาน

โรงเรียนบรรจงรัตน์ อนุญาตให้ดาวน์โหลดและทำซ้ำบางส่วนภายในเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนตัว ไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถกระทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม

  • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกส่วนหรือบางส่วน
  • นำไปใช้เพื่อจุดประสงค์การค้าหรือนำไปแสดงในเชิงสาธารณะ
  • พยายามปรับปรุง/ทำให้คล้ายคลึงกับข้อมูลซอฟแวร์ภายในเว็บไซต์ในเครือของโรงเรียนบรรจงรัตน์
  • ลบข้อความลิขสิทธิ์หรือส่วนที่มุ่งหมายออกจากกัน
  • ย้ายเนื้อหา/รูปภาพ/บางส่วนภายในเว็บไซต์ไปยังฐานข้อมูลอื่น

การอนุญาตให้ใช้งานถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อคุณทำความเสียหายหรือเข้าข่ายการกระทำเหล่านี้หรือถูกยกเลิกโดยเว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ ในขณะใดก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดเงื่อนไข คุณต้องทำลายเนื้อหา/ข้อมูล/บางส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ ในอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคหรือเครื่องพิมที่คุณเป็นเจ้าของ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทุกส่วนภายในเว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ ถูกจัดเตรียมและโฆษณาตามจริง”ในปัจจุบัน”โรงเรียนบรรจงรัตน์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเข้าใจผิดหรือถูกทำให้เข้าใจผิดจากภายนอกที่ไม่ใช่เว็บไซต์ในเครือของโรงเรียนบรรจงรัตน์ เช่น เว็บไซต์ต่างๆที่เชื่อมโยงเข้ามาที่เว็บไซต์แห่งนี้

ข้อจำกัด

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดโรงเรียนบรรจงรัตน์หรือซัพพลายเออร์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น (รวมถึง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตภายใต้เว็บไซต์ในเครือของโรงเรียนบรรจงรัตน์ แม้ตัวแทนผู้มีอำนาจได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เพราะบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

การแก้ไขใหม่

ทุกส่วนภายในเว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์รวมถึงทางด้านเทคนิคการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพโรงเรียนบรรจงรัตน์ ไม่รับประกันว่าทุกส่วนภายในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องสมบูรณ์ เว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ อาจทำการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนหรือบางส่วนภายในเว็บไซต์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามโรงเรียนบรรจงรัตน์ ไม่ได้มีความตั้งใจหรือพยายามจะแก้ไขข้อมูลเนื้อหาใดๆ

การเชื่อมโยง

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวใดๆ รวมถึงการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองจากโรงเรียนบรรจงรัตน์ แต่อย่างใด การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

ข้อตกลงภายใต้การเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ อาจมีการปรับเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้สำหรับเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในปัจจุบันรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ต่างๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ใด ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ