ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนบรรจงรัตน์

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

[ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ] [ ประชาชนทั่วไป ] [ องค์กร/หมู่คณะ ] [ สถิติการลงนาม ] [ เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ]

เข้าสู่เว็บไซต์