Blog

ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ระดับชั้น: ป.1
สถานที่: ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสุวรรณรัตน์
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ระดับชั้น: ป.4
สถานที่: ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสุวรรณรัตน์

แสดงความคิดเห็น