SAR

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมินตนเองและภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย