ความภูมิใจของสถานศึกษา

เด็กหญิงณัฏฐินิชา เดชสนธิ

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”

เด็กหญิงภูริชญา แย้มอำพล

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 7 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “ผู้ประพฤติธรรม นำมาซึ่งความสามัคคี”

เด็กหญิงวนัชพร เตชะวัฒนวรรณา เด็กหญิงสิริวรรณ ภู่พลายงาม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555

เด็กหญิงวรัชยา สาราทิศ

ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดบรรยายนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2554

เด็กหญิงฟ้าใหม่ อินทรพล

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กชายปฏิพัฒน์ พิณศรี

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการประกวดคัดลายมือ ประเภทพิการบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60

เด็กหญิงณภัทร วงษ์พะยอม

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันเล่านิทานประเภทออทิสติก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60