ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ 2561

ด้วยโรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมกับบริษัท Edukids กำหนดจัดกิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–15.30 น. ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู่โลกเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนทักษะการสังเกตหลักฐาน และสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติการค้นหาความจริงและมีชิ้นงานที่ทำด้วยตนเอง 

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับเอกสารรับมอบตัวภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น. พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการสอนเสริมพิเศษในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ด้วยในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดบริการสอนเสริมพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระผู้ปกครอง และสอนเสริมทบทวนบทเรียนและเนื้อหาล่วงหน้าในการเรียนของปีการศึกษาต่อไป โดยครูประจำชั้นทุกคนและครูประจำวิชาเฉพาะเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา โรงเรียนบรรจงรัตน์จะนำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดชีป่าสิตาราม เวลา 7.30-9.00 น. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่าน และรับกลับตามวันและเวลาดังกล่าว

เชิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ชำรุด

โรงเรียนบรรจงรัตน์ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะขอรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบรรจงรัตน์ กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.2561 สอบคัดเลือกวันที่ 17 ก.พ.2561 ประกาศผลวันที่ 23 ก.พ.2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร.036-411678

โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30–15.00 น. กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เวลา 8.30-11.30 น. เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที ในหอประชุมดุลยรัตน์ และภาคบ่าย เวลา 12.45-15.00 น. เป็นกิจกรรมนันทนาการตามสายชั้น

รับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร I.E.P (Intensive English Programme)

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ประกาศรับสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร I.E.P (Intensive English Programme) หลักสูตร I.E.P (Intensive English Programme) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 สอบคัดเลือก 7 มกราค ม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 036-411678

กิจกรรม “พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-15.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ห้องละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบรรจงรัตน์ กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้