เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ชื่อของโรงเรียนได้จากผู้ให้กำเนิดโรงเรียน คือ นางบรรจง สุวรรณรัตน์ ตัวอาคารเรียนที่สร้างเป็นครั้งแรกจำลองแบบมาจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ กทม. เปิดสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 ชั้นอนุบาล 1 – 2 โดยมีนางสาววิมล สุวรรณรัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ มีนักเรียน 130 คน ครู 6 คน โรงเรียนบรรจงรัตน์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเอกทศ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036=411678 โทรสาร 036-411957 เว็บไซต์ http://www.banjongrat.ac.th email: info@banjongrat.ac.th สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 36 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 12 ไร่ – งาน 40 ตารางวา

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 36 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,594 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 92 คน ภารโรงเรียนจำนวน 18 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 12 ไร่ 40 ตารางวา

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรมนำวิชาการ

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เราจะเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านผู้เรียน
๒. พัฒนาด้านบุคลากร
๓. พัฒนาด้านบริหารจัดการ
๔. พัฒนาด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผล
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๐. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๑. โรงเรียนมีการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกระทรวง
๑๓. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน
๑๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักดี รักเรียนรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เรียบร้อย น่ารัก

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยุกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ใช้หลักธรรมาภิบาลการสร้างขวัญและกำลังใจในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 11 เป็นแหล่งวิทยาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 12 สร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้