อาคารโรจน์วิมล

อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ห้องเรียนสีเขียว ห้องพักครูโสตฯ