อาคารเชาว์บรรจง

อาคารสำนักงานโรงเรียน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องการเงิน ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และห้องเรียนภาษาอังกฤษบริษัท English and I