หลักสูตร I.E.P. (Intensive English Program)

Our IEP programme has been created to provide an intensive English learning environment. The students study 5 hours of English a week which are broken down into all of the 3 elements of E&I incorporating everything we do in one course. One of the highlights of the Intensive English Programme is that it provides the students with the opportunity to fuse traditional methods of language learning with the latest modern technology available on the ESL market.

E&I Conversation Course

Our 1st hour takes the students away from traditional language learning and instead offers an opportunity to use English through communicative and active methods different from any other subject taught in schools. The curriculum is progressive and functional bearing in mind the user (in this case Thai students). It aims to expose the students to familiar vocabulary and everyday language for natural use. The course has been developed to run in line with one of Cambridge’s newest course books “Super Minds”.

E&I Phonics and Reading

Our 2nd hour is when we introduce the students to one of the most important aspects of English i.e. pronunciation. To achieve this students need a good grasp of the phonetic sounds of the English alphabet. Phonics lays a foundation for each of the recognised 4 skills of the language leading to a higher level of fluency. The reading elements of the course have been developed to run in line with Oxford Reading Tree’s Floppy’s Phonics. The course addresses the transition from the phonics sounds to word building and finally reading fluency.

E&I IEP Programme

Our IEP programme has been created to provide an intensive English learning environment. The students study 5 hours of English a week which are broken down into all of the 3 elements of E&I incorporating everything we do in one course. One of the highlights of the Intensive English Programme is that it provides the students with the opportunity to fuse traditional methods of language learning with the latest modern technology available on the ESL market.

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์
  2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลักสูตร EP. จากโรงเรียนอื่น

การทดสอบ

นักเรียนที่สมัครจะต้องทำการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสอบวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย คณิตศาสตร์