สัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน/ดอกไม้ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน