สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี 2556