ศิษย์เก่าดีเด่น

พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ คัตตะพันธ์

ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

อรวรรณ ไทยวานิช

อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

ดร.ไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์

นักการฑูตชำนาญการที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรณชนม์ (ใจบุญ) ปิ่นแก้ว

หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

หน่วยสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนิสา ปัญจมะวัต

วิทยากรอิสระสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ : การพูดในที่ชุมชน การเป็นพิธีกรอาชีพและ การสร้างแรงบันดาลใจ