ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีจุดเน้นตามปรัชญาของโรงเรียน คือ คุณธรรมนำวิชาการ นักเรียนของโรงเรียน ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฯลฯ เชื่อว่าคุณธรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิชาการที่สมบูรณ์

การจัดการเรียนการสอน

 

ทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสอนตามหลักสูตรโรงเรียนบรรจงรัตน์ พุทธศักราช 2552 ซึ่งพัฒนา มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องแบบนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชุดกีฬา

เครื่องหมายบอกชั้นและห้องเรียน

ให้ติดกระดุมเครื่องหมายโรงเรียน ที่ปกเสื้อด้านขวามือ จำนวน 1 เม็ด กำหนดสี ดังนี้ 

ชั้นประถมปีที่ 1 สีเหลือง 

ชั้นประถมปีที่ 2 สีชมพู

ชั้นประถมปีที่ 3 สีเขียว

ชั้นประถมปีที่ 4 สีส้ม   

ชั้นประถมปีที่ 5 สีฟ้า  

ชั้นประถมปีที่ 6 สีม่วง 

ทรงผม

 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนไว้ทรงผมต่อไปนี้

ทรงผมนักเรียนชาย รองทรงสั้นหรือทรงสั้น 

ทรงผมนักเรียนหญิง ผมสั้นหรือผมยาวถักเปีย ผูกโบว์ สีดำหรือสีกรมท่า 

การวัดผลและประเมินผลการเรียน

 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะได้รับการเลื่อนชั้นเรียนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1 นักเรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2 นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด 

3 นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1 ทุกรายวิชา 

4 นักเรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไปและกิจกรรมพัฒนานักเรียนผ่านทุกกิจกรรม 

5 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรของโรงเรียนกำหนด 

6 นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์ ทุกรายวิชา 

7 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

8 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับผ่าน ขึ้นไป 

9 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน ผ่าน ทุกกิจกรรม 

10 นักเรียนต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

เครื่องเขียนและแบบเรียน

 

1 นักเรียนทุกคนจะต้องมีเครื่องเขียนและแบบเรียนของตนใช้เองให้ครบตามรายการในใบสั่งซื้อแบบเรียน ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิด ภาคเรียนภาคต้น หรือวันแรกที่มาเข้าเรียน 

2 เครื่องเขียนแบบเรียนของทุกชั้นมีจำหน่ายที่โรงเรียน 

3 สมุดเรียนทุกเล่มให้ใช้สมุดตราโรงเรียนบรรจงรัตน์ 

4 นักเรียนจะต้องเก็บสมุดจดงาน สมุดทำงาน และหนังสือเรียนไว้ที่ โรงเรียน ครูประจำชั้นจะเป็นผู้กำหนดให้นำกลับไปบ้านเป็นบางเล่ม ในเมื่อมีการบ้านให้นักเรียนทำในแต่ละวัน 

5 กระเป๋านักเรียนใช้กระเป๋าตราโรงเรียนบรรจงรัตน์ 

การจำหน่าย/การลาออก

 

การจำหน่าย

1 ขาดเรียนนานเกิน 15 วัน โดยมิได้มีใบลาหรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 

2 เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ 

3 ประพฤติผิดกฎข้อบังคับของโรงเรียน ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างร้ายแรง 

4 ค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยไม่มีเหตุผลสมควร 

การลาออก

1 ผู้ปกครองจะต้องแจ้งการลาออกต่อทางโรงเรียนด้วยตนเอง นักเรียน จะลาออกด้วยตนเองไม่ได้ 

2 นักเรียนคนใดค้างชำระเงิน ทางโรงเรียนจะไม่ออกหลักฐานใบสำคัญต่างๆ ให้ 

3 การลาออกระหว่างปี สำหรับผู้ที่ลาออกภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนนั้น แต่ถ้าพ้น 7 วันไปแล้วจะต้องชำระเต็ม 

4 การลาออกในปลายปี ผู้ปกครองต้องไปแจ้งภายในวันที่ 31 มีนาคม พ้นกำหนดนี้แล้ว ถ้านักเรียนคนใดลาออก ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคต้นของปีการศึกษาถัดไป ทางโรงเรียนจึงจะออกหลักฐานใบสำคัญต่างๆ ให้ 

การเจ็บป่วยและการลาหยุด

 

1 นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคซึ่งอาจติดต่อถึงเพื่อนนักเรียนได้ โรงเรียนจะสั่งพักการเรียนชั่วคราว จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ 

2 วันใดที่นักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้ ผู้ปกครองจะต้องเขียนใบลา แจ้งให้ครูประจำชั้นทราบในวันแรกของการลาหยุด อย่ารอไว้จนหายป่วยหรือเสร็จธุระ จึงจะส่งใบลาแก่ครู 

3 ในบางกรณี ผู้ปกครองอาจแจ้งการลาให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโทรศัพท์ได้ 

การรับสมัคร

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นมาจาก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ โรงเรียนจะรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น ในกรณีที่มีที่เรียนว่างพอที่จะรับเพิ่มเติมได้เท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจ ของโรงเรียน

การมอบตัว

 

ในวันที่โรงเรียนกำหนดให้นำนักเรียนไปมอบตัว บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องนำหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารที่โรงเรียนออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1 สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสาร)  **นำตัวจริงไปด้วย 

2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสาร) 

3 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ *(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

4 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  1 ฉบับ *(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

5 ระเบียนสะสม (ปพ.8) 1 ฉบับ *(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) 

6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)  1 ฉบับ *(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) 

7 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 2 ฉบับ  *(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) 

บรรจงรัตน์ คือ
"บรรจงสร้าง รัตน คือแก้วที่งดงาม ลูกศิษย์ที่เราตั้งใจเจรนัยให้เป็นเม็ดที่งดงาม"