ผู้บริหารโรงเรียนบรรจงรัตน์

                                                            นายโรจน์  ดุลยากร                     นางวิมล  ดุลยากร
                                                  ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป              ผู้รับใบอนุญาต

ดร.วาเลน  ดุลยากร
รักษาการแทนผู้จัดการ/ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวาม  ดุลยากร
ผู้อำนวยการ

นายกิตฐิพงษ์  สุทธิสังข์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประไพ  หวังในธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ม่วงลอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางฉวีวรรณ  ทองโต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน