ผู้บริหารโรงเรียนบรรจงรัตน์

นางวาม ดุลยากร

นางวาม ดุลยากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ
แสดงความคิดเห็น
นายกิตฐิพงษ์ สุทธิสังข์

นายกิตฐิพงษ์ สุทธิสังข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แสดงความคิดเห็น
นางฉวีวรรณ ทองโต

นางฉวีวรรณ ทองโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
แสดงความคิดเห็น
นางประไพ หวังในธรรม

นางประไพ หวังในธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
แสดงความคิดเห็น