ผลงานดีเด่น

 

ลำดับ รางวัล หน่วยงาน
1 นายศักดิ์ชัย กล่ำนาค และนางนงนภัส แก้วมาเมือง ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2 นางวัชรี แสวงเจริญ นางนฤมล สวนพันธ์และว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง ได้รับรางวัลครูสอนดีและรับทุนรางวัลคนละ 10,000 บาท เทศบาลเมืองลพบุรี
3 นางนฤมล สวนพันธ์และนางอภิญลักษณ์ พุกอิ่ม ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
4 นายยุทธศักดิ์ ดิษเจริญ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
5 นางอรุณศรี ยาคำ ได้รับโล่ครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
6 นายศราวุธ แสวงเจริญ ได้รับโล่ครูดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
7 นางสาวสงกรานต์ กันอุปัทว์ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นของศูนย์ลวะปุระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
8 นางรสริน ช้อยแสง ได้รับเกียรติบัตรผู้ช่วยผู้อำนวยดีเด่นของศูนย์ลวะปุระ ประจำปี 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1