Blog

เด็กหญิงณัฏฐินิชา เดชสนธิ

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”

แสดงความคิดเห็น