ความภูมิใจของสถานศึกษา

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการคัดเลือกว่าโรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม เหมาะสมเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งแรกในปี พ.ศ.2527 ต่อมาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปี พ.ศ. 2551, 2556 และ 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดว่าถ้าสถานศึกษาใดได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานติดต่อกัน 3  ครั้ง ภายใน 10 ปี โรงเรียนนั้นจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานพร้อมเกียรติบัตร  ในวันที่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 โรงเรียนบรรจงรัตน์ได้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานพร้อมเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนบรรจงรัตน์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพราะรางวัลพระราชทานเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับโรงเรียนที่ได้สร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นรางวัลตอบแทนความตั้งใจ กำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนได้รักษาและพัฒนาต่อยอดการสร้างผลงานและความประพฤติที่ดีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น