คณะกรรมการสถานศึกษา

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อำนวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตำแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน ทั้งนี้ จำนวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของโรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

นางวิมล ดุลยากร

นางวิมล ดุลยากร

ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ
นางสาววาเลน ดุลยากร

นางสาววาเลน ดุลยากร

รักษาการแทนผู้จัดการ/กรรมการ
นายแพทย์นาวิน การะยะ

นายแพทย์นาวิน การะยะ

ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง

ผู้แทนครู/กรรมการ
นายโรจน์ ดุลยากร

นายโรจน์ ดุลยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
นายมนตรี อุตสาหะ

นายมนตรี อุตสาหะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
นางวาม ดุลยากร

นางวาม ดุลยากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ