Blog

โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30–15.00 น. กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เวลา 8.30-11.30 น. เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที ในหอประชุมดุลยรัตน์ และภาคบ่าย เวลา 12.45-15.00 น. เป็นกิจกรรมนันทนาการตามสายชั้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมการแสดงของนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุตรหลานของท่าน และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนของขวัญ อาหาร และขนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเด็ก

แสดงความคิดเห็น