Blog

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการสอนเสริมพิเศษในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ด้วยในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดบริการสอนเสริมพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระผู้ปกครอง และสอนเสริมทบทวนบทเรียนและเนื้อหาล่วงหน้าในการเรียนของปีการศึกษาต่อไป โดยครูประจำชั้นทุกคนและครูประจำวิชาเฉพาะเนื้อหา ดังนี้– ภาคเช้า เวลา 8.30–11.30 น. สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–5 ค่าบริการ 1,000 บาท และเสริมด้วยสื่อไอซีที สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
– ภาคบ่าย สอนวิชาตามความถนัดและความสนใจ(ห้องเรียนปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–5 เลือกเรียนได้แก่ 

1. ศิลป์สร้างสรรค์ (ค่าบริการ 1,500 บาท) เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 13.00–15.00 น. สอนการวาดภาพหลากหลายเทคนิค รวมค่าอุปกรณ์และมีผลงานกลับบ้าน
2. วิชาคอมพิวเตอร์ (ค่าบริการคอร์สละ 1,500 บาท) รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน ในแต่ละคอร์ส สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พร้อมจ่ายค่าเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)
– คอร์สที่ 1 Multimedia for Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 18 ชั่วโมง วันที่ 2-12 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นการปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างภาพกราฟิก และต่อยอดไปถึงการทำภาพเคลื่อนไหว
– คอร์สที่ 2 Kodu Game Leb ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 18 ชั่วโมง วันที่ 17-27 เมษายาน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. (เรียนต่อจากคอร์ส 1 ได้) เป็นโปรแกรมสร้างเกม 3 มิติ (3D) ฝึกทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ และยังเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้การเขียนคำสั่งให้ตัวละครในฉากต่างๆเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ
3. การจัดบริการสอนว่ายน้ำ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–5 ค่าบริการคอร์สละ 1,300 บาท รับคอร์สละ 15 คน จำนวน 14 ชั่วโมง สมัครได้ที่ฝ่ายการเงิน ห้องประชาสัมพันธ์ แจ้งความจำนงพร้อมจ่ายค่าเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้
คอร์สที่ 1 วันที่ 2-6, 9-10 เมษายน 2561 ภาคเช้า เวลา 9.00–11.00 น.
คอร์สที่ 2 วันที่ 2-6, 9-10 เมษายน 2561 ภาคบ่าย เวลา 13.00–15.00 น.
คอร์สที่ 3 วันที่ 17-20, 23-25 เมษายน 2561 ภาคเช้า เวลา 9.00–11.00 น.
คอร์สที่ 4 วันที่ 17-20, 23-25 เมษายน 2561 ภาคบ่าย เวลา 13.00–15.00 น.

ผู้ปกครองท่านใดสนใจติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อโรงเรียน จะได้จัดเตรียมดำเนินการ และขอให้ผู้ปกครองชำระค่าบริการสอนเสริมพิเศษในระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2561 กำหนดประกาศผลสอบวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 การเรียนสอนเสริมพิเศษช่วงเย็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

แสดงความคิดเห็น