Blog

กิจกรรม “พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-15.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ห้องละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการมีดังนี้

เวลา 12.30 น. นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู พร้อมกันที่บริเวณหน้าอาคารสุวรรณรัตน์
เวลา 13.00 น. นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมพิธีตักบาตร
เวลา 13.30 น. กิจกรรมสมาทานศีล สวดมนต์ ฟังการบรรยายธรรม โดยพระรุจโพธิญาณ

– ปฏิบัติสมาธิ (ห้องประชุมพุทธรักษา)
– เสร็จพิธี

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น