กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบรรจงรัตน์ กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการสอบปลายภาคเรึยนที่ 1/2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *