Blog

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียนรู้แบบ STEM ที่บูรณาการวิชาต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน DIY ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

กำหนดการ

#วันจันทร์ที่28สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/3 เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน การแต่งกาย เสื้อกีฬาสี กางเกงพละ รองเท้าผ้าใบสีขาว
– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 – 6/6 เรียนตามปกติ แต่งชุดตามปกติ
#วันอังคารที่29สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 – 6/6 เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน การแต่งกาย เสื้อกีฬาสี กางเกงพละ รองเท้าผ้าใบสีขาว
– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/3 เรียนตามปกติ แต่งชุดตามปกติ

แสดงความคิดเห็น