Blog

กิจกรรมมงคล 38 ประการ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมงคล 38 ประการ โดยมี พระรุจ โพธิญาณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้สติ ในการดำเนินชีวิตด้วยมงคล 38 ประการ 

แสดงความคิดเห็น