กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนบรรจงรัตน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากเวลาว่างด้วยตนเอง จัดให้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน