กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ฝึกเน้น มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมมุ่งปลูกฝังความ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็นดังนี้

กิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน โดยเน้นผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

โรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การแก้ปัญหาสำหรับตนเองและส่วนรวม โดยกำหนดให้นักเรียนแต่งกายชุดลูกเสือตามระดับชั้นต่อไปนี้

ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชาย)
ยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (หญิง)
ลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 (ชาย)
ยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 (หญิง)

กิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดให้กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเสริมทักษะตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนสนใจในชุมนุมที่เปิดสอน โดยแต่ละชุมนุมจะมีผู้เรียนไม่เกิน 40 คนต่อชุมนุม เพื่อให้ผู้เรียนได้กระจายเลือกและได้มีส่วนร่วมในชุมนุมนั้นๆ พอเพียง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ชุมนุมเสริมสมองประลองคิด ชุมนุมกีฬาพื้นบ้าน  ชุมนุมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ชุมนุมภาษาพาสนุก  ชุมนุมนวดแผนไทย ชุมนุมบัลเลต์ ชุมนุม อย.น้อย ชุมนุมกระต่ายน้อยเสียงใส ชุมนุมจิตรกรน้อย ชุมนุมฟุตซอล ชุมนุม IT Kids  ชุมนุมบรรณารักษ์น้อย ชุมนุมการจัดดอกไม้แบบโคริงกะ เป็นต้น

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ชุมนุมภาษาพาสนุก ชุมนุมดาราศาสตร์  ชุมนุมศิลปสร้างสรรค์ ชุมนุมหมากล้อม ชุมนุมบาสเกตบอล ชุมนุมเทควันโด  ชุมนุมทักษะทางวิทยาศาสตร์  ชุมนุมทักษะ IT ชุมนุมนักแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ชุมนุมASEAN fun fact ชุมนุมดอกไม้ใบตอง ชุมนุม Enjoy for vocabs  ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมอนุรักษ์พลังงาน ชุมนุมดินสอพอง ชุมนุมการจัดดอกไม้แบบโคริงกะ ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์  ชุมนุมจิตอาสาพยาบาลน้อย  ชุมนุม Cross Word  ชุมนุมนักถ่ายภาพ เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมใจใสห่วงใยชุมชน นำอาหารและน้ำดื่ม พร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้พักสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดลพบุรี การนำอาหาร นมไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ใกล้เคียง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลพบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลพบุรี เป็นต้น