การจัดการศึกษา

 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พร้อมทั้งได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียน และกำหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ป.๖)

ระดับชั้น เวลาเรียน  (ชั่วโมง/ปี) รวม

(ชม.)

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

สุขศึกษา

และ

พลศึกษา

 ศิลปะ การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี

ภาษาต่าง

ประเทศ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

ป.๑
.
.
ป.๔
ป.๕
ป.๖
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๙๒๐
๙๒๐
๙๒๐
๙๒๐
๙๒๐
๙๒๐